skip to Main Content

Prof. Dr. Marc Desens

Juris­ten­fa­kul­tät
Lehr­stuhl für Öffent­li­ches Recht,
ins­be­son­de­re Steu­er­recht und Öffent­li­ches Wirt­schafts­recht

Tel.: +49 (0) 341 — 97 35 270
Fax: +49 (0) 341 — 97 35 279
E-Mail: stiftungsmanagement@uni-leipzig.de

» mehr erfah­ren

Back To Top